През 2016 г. се очаква глобалното търсене на пазара на разпределителни табла да надхвърли 4,3 милиарда долара

Според доклада, публикуван от пазарите и пазарите, втората по големина институция за пазарни проучвания в света, търсенето на глобалното пазарно търсене на разпределителни табла ще достигне 4,33 милиарда долара през 2016 г. С бързото развитие на енергийната инфраструктура, за да се справи с нарастващото търсене на електроенергия, тя е Очаква се тези данни да надхвърлят 5,9 милиарда щатски долара до 2021 г., с годишен сложен темп на растеж от 6,4%.

Предприятията за пренос и разпределение са най-големите потребители

Според данните от мониторинга през 2015 г. предприятията за пренос и разпределение на електроенергия са най-големите крайни потребители на разпределителните табла и се очаква тази тенденция да се запази до 2021 г. Подстанцията е ключовият компонент на всяка електрическа мрежа, която се нуждае от висок стандарт и строга защита за осигуряване на стабилен пазар на системата. Разпределителното табло е ключовият компонент за преносните и разпределителните предприятия за защита на важно оборудване от повреда. С нарастващото търсене на електроенергия и подобряването на енергийното покритие по целия свят, изграждането на подстанция ще се ускори, за да се насърчи стабилният растеж на търсенето на разпределителни табла.

Висок потенциал на разпределително табло за средно напрежение

В доклада се посочва, че тенденцията на пазарно търсене на разпределителните табла започва да се променя от ниско напрежение към средно напрежение. През последните няколко години разпределителните табла за средно напрежение бяха широко популяризирани. С бързия растеж на електроцентралите с възобновяема енергия и бързото развитие на съчетана инфраструктура за пренос и разпределение, пазарът на разпределителни табла за средно напрежение ще доведе до най-бързия растеж на търсенето до 2021 г.

Азиатско-тихоокеанският регион има най-голямо търсене

Докладът смята, че Азиатско-тихоокеанският регион ще стане регионалният пазар с най-голямо търсене, следван от Северна Америка и Европа. Ускореното развитие на интелигентните мрежи и модернизирането на преносната и разпределителната инфраструктура са основните причини за стабилния растеж на търсенето в Северна Америка и Европа. Освен това ръстът на търсенето на развиващите се пазари като Близкия изток и Африка и Южна Америка също ще бъде значителен през следващите пет години.

По отношение на предприятията ABB group, Siemens, General Electric, Schneider Electric и Eaton group ще станат водещите световни доставчици на разпределителни табла. В бъдеще тези предприятия ще увеличат инвестициите си в развиващите се страни и нововъзникващите пазари, за да се стремят към по-голям пазарен дял.


Час на публикация: 22 октомври 2016 г